Βιβλιοθήκη
"Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος"
Νικολάου Κ.,
Εκδ. Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”,
Θεσσαλονίκη,
176 σελ.,
2017


"Πρακτικά του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας"
Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Βιβλίο Περιλήψεων (213 σελ.) και CD Εργασιών,
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
2017

“Proceedings of the 6th Environmental Conference of Macedonia”
Nikolaou K. (Editor),
Book of Abstracts (213 pages) and CD of Papers,
Ed. Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central - West Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 2017


"ΓΗ. Ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης"
Γεωργόπουλος Α., Νικολάου Κ., Δημητρίου Α., Γαβριλάκης Κ., Μπλιώνης Γ.,
Εκδ. Gutenberg,
Αθήνα,
736 σελ.,
2014"Πρακτικά του 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας"
Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Βιβλίο Περιλήψεων (229 σελ.) και CD Εργασιών,
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
2014

“Proceedings of the 5th Environmental Conference of Macedonia”

Nikolaou K. (Editor),
Book of Abstracts (229 pages) and CD of Papers,
Ed. Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central - West Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 2014


“Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα 'Δια Βίου Μάθησης' για την αειφορία”
Συλλογικό έργο, Συγγραφείς:
Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ., Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μ., Βελισσαρόπουλος Φ.Α., Δεληγιάννης Δ., Δερμετζή Α., Ζησάκος Χ., Καρακινάρη Ζ., Κέπετζη Ε., Κρίγκας Ν., Μακρή Κ., Μιχαηλίδου Α., Μοντεσάντου Ε., Μπλιώνης Γ., Νικολάου Κ., Παπαδημητρίου Ε., Ραϊτσίνης Β., Σαββίδου Α., Τσιούμα Β., Τσουκαλά Α., Υφαντής Γ.,
Έκδ. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού Ευόσμου,
Θεσσαλονίκη,
64 σελ.,
2011


"Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας"
Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Βιβλίο Περιλήψεων (270 σελ.) και CD Εργασιών,
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
2011

“Proceedings of the 4th Environmental Conference of Macedonia”
Nikolaou K. (Editor),
Book of Abstracts (270 pages) and CD of Papers,
Ed. Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central - West Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 2011


"Δείκτες περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη"
Μουσιόπουλος Ν., Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,
224 σελ.,
2008


"Πρακτικά του 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας"
Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Βιβλίο Περιλήψεων (269 σελ.) και CD Εργασιών,
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
2008

“Proceedings of the 3rd Environmental Conference of Macedonia”
Nikolaou K. (Editor),
Book of Abstracts (269 pages) and CD of Papers,
Ed. Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central - West Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 2008


"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται"
Συλλογικό έργο, Α. Γεωργόπουλος (επιμέλεια), Συγγραφείς:
Α.Μ. Αθανασάκης, Κ.Ι. Γαβριλάκης, Α. Γεωργόπουλος, G. Cooper, Γ. Γρόλλιος, Μ. Δασκόλια, Γ. Δημητρακόπουλος, A. Deri, Α. Δημητρίου, J. Gittins, Α. Ζαχαρίου, Σ. Καλουδιώτη, Μ. Κανατσούλη, Σ. Καραγεωργάκης, Α. Καρακίτσιος, Α. Κατσίκης, Κ. Κορφιάτης, Π. Κοσμίδης, Ε. Κρητικού, Γ. Λιαράκου, Λ. Λιθοξοϊδου, Κ. Μάγος, Γ.Ν. Μαλανδράκης, Ε. Μαυρικάκη, Γ. Μαχαίρας, Γ. Μπαγάκης, Κ.Ν. Μπακιρτζής, Μ. Μπιρμπίλη, Κ. Νικολάου, Ε. Ντολιοπούλου, Β. Παπαδημητρίου, Π. Παπαδοπούλου, Φ. Παπαντωνίου, Σ. Παρασκευόπουλος, Γ. Περδίκης, Β. Πετρενίτη, Ο. Σακαλή, P. Sixsmith, Κ. Τσαμπούκου-Σκαναβή, Δ. Σουβατζή, Κ.Μ. Σοφούλης, Κ. Σχίζα, Ε. Τσαλίκη, Μ. Τρεμόπουλος, Α. Τρικαλίτη, Ε. Τρίμη, Ε. Φλογαϊτη, Κ. Χρυσαφίδης,
Εκδ. Gutenberg,
Αθήνα, 909 σελ., 2005


"Book of Abstracts of the 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region"
Nikolaou K. (Editor),
MESAEP Publ.,
Thessaloniki, Greece,
383 pages,
2005


"Πρακτικά του 2ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας"
Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Βιβλίο Περιλήψεων (175 σελ.) και CD Εργασιών,
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
2005

“Proceedings of the 2nd Environmental Conference of Macedonia”
Nikolaou K. (Editor),
Book of Abstracts (175 pages) and CD of Papers,
Ed. Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central - West Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 2005


"Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα APNEE-TU"
Νικολάου Κ., Μουσιόπουλος Ν., Καρατζάς Κ.,
Εκδ. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,
96 σελ.,
2004

"Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας"
Νικολάου Κ. (επιμέλεια),
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
512 σελ.,
2002

“Proceedings of the 1st Environmental Conference of Macedonia”
Nikolaou K. (Editor),
Ed. Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central - West Macedonia,
512 pages,
Thessaloniki, Greece, 2002


"Greece: Τhe state of the environment"
Collective work,
Ed. National Centre for the Environment and Sustainable Development,
Athens, Greece,
30 pages,
2001"Ελλάδα: Η κατάσταση του περιβάλλοντος"
Συλλογικό Έργο,
Εκδ. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
Αθήνα,
30 σελ.,
2001“Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον. Τόμος Β2: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον”
Ανδρεαδάκης Α., Βάρφη Α.Ζ., Γιαννακούρου Γ., Κοϊµτζόγλου Ι., Νικολάου Κ., Χριστούλας ∆.,
Εκδ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο,
Πάτρα,
248 σελ.,
1999

"Οι Χημικοί για το περιβάλλον. Παρουσίαση βιβλιογραφίας"
Στράτης Ι., Ζουμπούλης Α., Νικολάου Κ., Γηρούση Σ., Αγγελοπούλου Σ. (επιμέλεια),
Εκδ. Ένωση Ελλήνων Χημικών - Π.Τ.Κ.Δ. Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη,
80 σελ.,
1998


"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Απόψεις, προγράμματα και εφαρμογές"
Ανδρέου Α., Βολιώτης Κ., Νικολάου Κ., Ορφανουδάκης Γ., Παρασκευόπουλος Σ., Τριανταφύλλου Ε.,
Εκδ. Κέντρο Μελέτης Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
Αθήνα,
120 σελ.,
1998


"Περιβάλλον και Εκπαίδευση"
Συλλογικό έργο, Συγγραφείς:
Αγγελίδης Ζ., Αντωνιάδου Ν., Βαχτσεβάνου Μ., Γρηγοριάδης Ι., Ιωσηφίδου Π., Καραζαρίφης Ι., Κουκουλεκίδης Π., Λιλιμπάκη Μ., Μαναλτζής Γ., Μένου Α., Νάνου Α., Νικολάου Κ., Παπαναούμ Ζ., Ράδου Μ., Σαμαντάς Χ., Τζιοβανάκης Γ., Τούρνα Β., Τσαλίκη Ε., Τσιλίκας Ν., Φαρμάκης Γ., Φραγκίσκου Κ., Χαντζαρίδου Α., Χειρακάκη Μ.,
Εκδ. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,
342 σελ.,
1997


"Οργανισμός Θεσσαλονίκης"
Συλλογικό έργο, Συγγραφείς:
Αιματίδης Σ., Δημητρακόπουλος Π., Γεωργουσούδη Κ., Γιαννακού Α., Γρηγοριάδου Μ., Ζέϊκου Π., Καρακώστα Β., Νάνου Κ., Νικολάου Κ., Παπαβασιλείου Β., Σεγκούνη Μ., Σταμέλος Κ., Τσιαμιρτζής Γ.,
Εκδ. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,
96 σελ.,
1989


"Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη"
Νικολάου Κ.,
Εκδ. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,
127 σελ.,
1988"Ατμοσφαιρική ρύπανση"
Νικολάου Κ.,
Εκδ. ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.,
Θεσσαλονίκη,
149 σελ.,
1985
"Comportement physicochimique des hydrocarbures polyaromatiques particulaires dans l’ atmosphère et identification de leurs sources"
Nikolaou K.,
Thèse de Doctorat,
Université Paris 7,
Paris, France,
165 pages,
1983


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου